1. Organizatorem konwentu „Whomanikon” nazywanego dalej Konwentem jest Fundacja „Historia Vita” z siedzibą w Krakowie, os. Akademickie 6/22, 31-866 Kraków, nr KRS 0000452311, nr REGON 122794994, nr NIP 6751487193, zwana dalej Organizatorem.

2. Konwent odbywa się na terenie Arteteki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 12, wejście od ul. Szujskiego) oraz w Pauzie In Garden (ul. Rajska 12) w dniach 1-2 kwietnia 2017 roku.

3. Każda osoba przybyła na Konwent zobowiązana jest zgłosić się do stanowiska akredytacyjnego po bezpłatny identyfikator, legitymując się podczas akredytacji ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem. Osoby poniżej 13. roku życia zapraszamy wyłącznie z rodzicami bądź opiekunami prawnymi. Osoby niepełnosprawne oraz kobiety w ciąży będą akredytowane w pierwszej kolejności z pominięciem kolejki.

4. Na terenie Arteteki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przebywać można w dniach 1-2.04.2017 od godziny 11:30 do godziny 19:00, a na terenie Pauzy In Garden od godziny 10:00 do godziny 21:00. [Godziny będą potwierdzane bliżej daty Konwentu.]

5. Identyfikatorów wydawanych podczas akredytacji nie można udostępniać osobom trzecim. Każdy uczestnik Konwentu zobowiązany jest do noszenia podpisanego identyfikatora w widocznym miejscu. W przypadku zgubienia identyfikatora, należy niezwłocznie zgłosić się do akredytacji. Identyfikator ważny jest przez cały czas trwania Konwentu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania duplikatu.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez uczestników Konwentu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą wyłącznie ich sprawcy. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia ani nie przewidują możliwości jego wykupienia.

7. Na teren Konwentu nie wolno wnosić żadnych niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni palnej, białej, pistoletów na kulki i materiałów radioaktywnych. Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz poruszania się z obnażonymi ostrzami. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, ostateczna decyzja należy do Organizatora.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki oraz za nieprawidłowo zaparkowane TARDIS. Na terenie WBP dostępna będzie szatnia.

9. Każdy uczestnik Konwentu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, w tym do poszanowania przestrzeni osobistej oraz prawa do swobodnego i bezpiecznego uczestnictwa w imprezie innych uczestników i podporządkowania się decyzjom Organizatorów. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających, naruszające zasady współżycia społecznego, mogą być usuwane z terenu Konwentu. Od decyzji Organizatorów odwołać się można do Koordynatora, którego postanowienia są ostateczne.

10. Organizatorzy i obsługa zastrzegają sobie prawo do uczestnictwa we wszystkich konkursach i turniejach.

11. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu Konwentu w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

12. Każdy uczestnik Konwentu zgadza się na udostępnienie Organizatorowi swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejsce zameldowania, data urodzenia). Dane te wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych na użytek Organizatora i nie są udostępniane osobom trzecim.

13. Organizator, będący jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami), informuje Uczestników o przysługującym im prawie wglądu do danych osobowych, prawie ich poprawiania, a także w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 w/w ustawy, prawie wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wobec przekazywania danych innemu administratorowi danych osobowych.

14. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Arteteki WBP, który znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Naruszenie regulaminu Arteteki WBP traktowane jest jak naruszenie niniejszego Regulaminu i podlega tym samym sankcjom.

15. Podpis na liście akredytacyjnej oznacza akceptację wszystkich punktów niniejszego regulaminu. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować usunięcie Uczestnika z Konwentu bez prawa do powtórnego wejścia na imprezę.

16. Umieszczanie plakatów i materiałów reklamowych na terenie Konwentu odbywać się może jedynie za zgodą Organizatora i w sposób przez niego określony.

17. Organizatorzy dokładają wszelkiej troski o to, by teren Konwentu dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy proszeni są o niezajmowanie miejsc „pierwszeństwa” zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych (w tym niedowidzących i niedosłyszących) oraz o pomoc, gdy o taką zostaną poproszeni.

18. Na teren Konwentu nie wolno wprowadzać zwierząt. Zasada ta nie dotyczy psów przewodników.

19. Regulamin konkursu na najlepszy cosplay odbywający się w czasie trwania Konwentu jest dostępny na stronie www.whomanikon.pl w zakładce „Regulaminy”.

20. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności.

21. Na terenie Konwentu zabrania się ujawniania ukrytych opcji ceruliańskich.

22. W czasie trwania Konwentu, UNIT nie przyjmuje zgłoszeń dotyczących kontaktów z obcymi formami życia na terenie Krakowa.